Home ตัวอย่าง Portfolio ตัวอย่าง Portfolio EP24 (สำหรับสาย นิเทศภาพยนตร์)

ตัวอย่าง Portfolio EP24 (สำหรับสาย นิเทศภาพยนตร์)

5
44,055

ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP24

สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับแฟ้มสะสมผลงานของน้อง Supanut Lertrakkul เป็นตัวอย่าง Portfolio หรือ แฟ้มสะสมผลงาน เหมาะสำหรับสาย นิเทศภาพยนตร์ ใครที่สนใจจะเข้าคณะนี้สามารถดู ตัวอย่างจากน้องได้โดย เนื้อหาข้างในที่เป็นผลงานจะมีงานภาพยนตร์ที่น้องเขาเคยทำมาอยู่ด้วย และ การออกแบบน้องเลือกใช้สี ฟ้า และ สีส้มซึ่งเป็นสีคู่ตรงข้าม จึงทำให้แฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้ เด่นขึ้นมา  อีกทั้งยังมีการ กลับด้านของรูปน้อง ที่ทำให้ดูเหมือนเงาสะท้อน  ซึ่งทำใ้ผู้พบเ็นแปลกตา จึงจัดว่าเป็น แฟ้มสะสมผลงานที่น่าสนใจอีกชิ้นเหมือนกันครับ  เดี๋ยวเรามาดูกันเลย ครับ ว่าจะสวยมากขนาดไหน

สวยไหม ครับกับ ตัวอย่าง Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) จากน้อง Supanut Lertrakkul ซึ่งทำได้ใช้ไอเดีย และความคิดสร้างสรร ได้เต็ม คะแนนเลยครับ  ใครสนใจที่จะส่ง ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงานก็สามารถส่งเข้ามาได้ครับที่ dekshowport@gmail.com                     .                                                                                                                                                                                                                             .

กดติดตามเพจ เพื่อรับข่าวการสมัคร & คลิปสอนทำPortfolio
ดูคลิปสอนทำ Portfolio : กดที่นี่เลย 
www.dekshowport.com

 • ส อ น ทำ P o r t f o l i o ( แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น ) เ ป็ น เ ว็ บ ส อ น ทำ P o r t f o l i o อ อ น ไ ล น์ ที่ ทุ ก ค น ส า ม า ร เ ขี ย น รู้ ไ ด้ แ ม้ ไ ม่ เ ค ย ทำ ม า ก่ อ น
 • แ น ะ นำ ใ ห้ ก ดติ ด ต า ม เ พ จ   เ ด็ ก โ ช ว พ อ ร์ ต   :   ส อ น ทำ P o r t f o l i o  โ ด ย เ ข้า ไ ป ที่ เ พ จ แ ล ะ เ ลื อ ก   ก ด ติ ด ต า ม   แ ล ะ เ ลื อ ก ตั้ ง ค่ า เ ป็ น เ ห็ น ก่ อ น เ ส ม อ
 • ถ้ า ช อ บ ส า ม า ร ถ ก ด แ ช ร์   แ ล ะ   ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม รื อ ค อ ม เ ม น ต์ ไ ด้ ด้ า น ล่ า ง
 • ส า ม า ร ถ ติ ช ม   ห รื อ   ข อ ใ ห้ ส อ น อ ะ ไ ร ไ ด้ ที่   อิ น บ๊ อ ก ด้ า น ข้ า ง

แสดงความคิดเห็น

 • ตัวอย่าง Portfolio EP104

  แชร์เก็บไว้ทวีตเก็บไว้แสดงความคิดเห็น …
 • ตัวอย่าง Portfolio EP103

  แชร์เก็บไว้ทวีตเก็บไว้แสดงความคิดเห็น …
 • ตัวอย่าง Portfolio EP102

  ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP102 สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับแฟ้มสะสมผลง…
Load More In ตัวอย่าง Portfolio

Check Also

ตัวอย่าง Portfolio EP104

แชร์เก็บไว้ทวีตเก็บไว้แสดงความคิดเห็น …