Home ตัวอย่าง Portfolio ตัวอย่าง Portfolio EP21 (รีวิว Portfolio 225 หน้า)

ตัวอย่าง Portfolio EP21 (รีวิว Portfolio 225 หน้า)

1
34,246

ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP21

สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับแฟ้มสะสมผลงานของน้อง Piyawat Yodying เป็นตัวอย่าง Portfolio หรือ แฟ้มสะสมผลงาน ที่รวมหน้าทั้งหมดแล้วได้ 225 หน้า และการออกแบบถือว่าสวยงามและใช้ได้เป็นอย่างมาก โดยเลือกใช้สีเขียว และสีดำตัดกันเพื่อให้ มีความโดดเด่นขึ้นมา และยังทำให้อ่านได้สบายตามากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ  ใครที่สนใจอยากจะลองเข้ามาดูเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ครับ ว่าจะสวยมากขนาดไหน  น้องเจ้าของพลงานฝากกระซิบมาว่าห้ามนำไป Coppy นะครับอนุญาติให้ดูเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆคนอื่นครับ

 

 

สวยไหม ครับกับ ตัวอย่าง Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) จากน้อง Piyawat Yodying ซึ่งทำได้ใช้ไอเดีย และความคิดสร้างสรร ได้เต็ม คะแนนเลยครับ  ใครสนใจที่จะส่ง ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงานก็สามารถส่งเข้ามาได้ครับที่ dekshowport@gmail.com                     .                                                                                                                                                                                                                             .

กดติดตามเพจ เพื่อรับข่าวการสมัคร & คลิปสอนทำPortfolio
ดูคลิปสอนทำ Portfolio : กดที่นี่เลย 
www.dekshowport.com

 • ส อ น ทำ P o r t f o l i o ( แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น ) เ ป็ น เ ว็ บ ส อ น ทำ P o r t f o l i o อ อ น ไ ล น์ ที่ ทุ ก ค น ส า ม า ร เ ขี ย น รู้ ไ ด้ แ ม้ ไ ม่ เ ค ย ทำ ม า ก่ อ น
 • แ น ะ นำ ใ ห้ ก ดติ ด ต า ม เ พ จ   เ ด็ ก โ ช ว พ อ ร์ ต   :   ส อ น ทำ P o r t f o l i o  โ ด ย เ ข้า ไ ป ที่ เ พ จ แ ล ะ เ ลื อ ก   ก ด ติ ด ต า ม   แ ล ะ เ ลื อ ก ตั้ ง ค่ า เ ป็ น เ ห็ น ก่ อ น เ ส ม อ
 • ถ้ า ช อ บ ส า ม า ร ถ ก ด แ ช ร์   แ ล ะ   ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม รื อ ค อ ม เ ม น ต์ ไ ด้ ด้ า น ล่ า ง
 • ส า ม า ร ถ ติ ช ม   ห รื อ   ข อ ใ ห้ ส อ น อ ะ ไ ร ไ ด้ ที่   อิ น บ๊ อ ก ด้ า น ข้ า ง

แสดงความคิดเห็น

 • ตัวอย่าง Portfolio EP104

  แชร์เก็บไว้ทวีตเก็บไว้แสดงความคิดเห็น …
 • ตัวอย่าง Portfolio EP103

  แชร์เก็บไว้ทวีตเก็บไว้แสดงความคิดเห็น …
 • ตัวอย่าง Portfolio EP102

  ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP102 สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับแฟ้มสะสมผลง…
Load More In ตัวอย่าง Portfolio

Check Also

ตัวอย่าง Portfolio EP104

แชร์เก็บไว้ทวีตเก็บไว้แสดงความคิดเห็น …