Home ตัวอย่าง Portfolio ตัวอย่าง Portfolio EP13 คนที่จะเรียนกราฟฟิก ต้องดู

ตัวอย่าง Portfolio EP13 คนที่จะเรียนกราฟฟิก ต้องดู

0
9,390

ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP13

สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับแฟ้มสะสมผลงานของน้อง Nattadanai Vinitchai  เป็นตัวอย่าง Portfolio หรือ แฟ้มสะสมผลงาน สำรับน้องๆที่สนใจจะเข้าคณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ออฟแบบกราฟฟิก ไม่ว่าจะเป็น คณะศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศภาพยนตร์ นิเทศศิลป์ สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งพน้องได้นำเอาผลงานที่เคยได้ออกแบบไว้ มาใส่ในพอร์ตโฟลิโอด้วย ยิงทำใ้กรรมการสอบสัมภาณ์เห็นว่าเรามีศักยภาพ และ มีความตั้งใจที่จะเข้าคณะนี้จริงๆ จึงค่อนข้างมีผลกับคะแนนส่วนนี้ ครับ   เรามาดูกันเลย ครับ ว่าจะสวยมากขนาดไหน

สวยไหม ครับกับ ตัวอย่าง Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) จากน้อง Nattadanai Vinitchai ซึ่งทำได้ใช้ไอเดีย และความคิดสร้างสรรได้เต็มคะแนนเลยครับ  ใครสนใจที่จะส่ง ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงานก็สามารถส่งเข้ามาได้ครับที่ dekshowport@gmail.com                     .                                                                                                                                                                                                                             .

กดติดตามเพจ เพื่อรับข่าวการสมัคร & คลิปสอนทำPortfolio
ดูคลิปสอนทำ Portfolio : กดที่นี่เลย 
www.dekshowport.com

 

 

 • ส อ น ทำ P o r t f o l i o ( แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น ) เ ป็ น เ ว็ บ ส อ น ทำ P o r t f o l i o อ อ น ไ ล น์ ที่ ทุ ก ค น ส า ม า ร เ ขี ย น รู้ ไ ด้ แ ม้ ไ ม่ เ ค ย ทำ ม า ก่ อ น
 • แ น ะ นำ ใ ห้ ก ดติ ด ต า ม เ พ จ   เ ด็ ก โ ช ว พ อ ร์ ต   :   ส อ น ทำ P o r t f o l i o  โ ด ย เ ข้า ไ ป ที่ เ พ จ แ ล ะ เ ลื อ ก   ก ด ติ ด ต า ม   แ ล ะ เ ลื อ ก ตั้ ง ค่ า เ ป็ น เ ห็ น ก่ อ น เ ส ม อ
 • ถ้ า ช อ บ ส า ม า ร ถ ก ด แ ช ร์   แ ล ะ   ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม รื อ ค อ ม เ ม น ต์ ไ ด้ ด้ า น ล่ า ง
 • ส า ม า ร ถ ติ ช ม   ห รื อ   ข อ ใ ห้ ส อ น อ ะ ไ ร ไ ด้ ที่   อิ น บ๊ อ ก ด้ า น ข้ า ง

ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP08 แฟ้มสะสมผลงาน portfolio สวยๆ portfolio สวยๆ แฟ้มสะสมผลงาน เข้ามหาลัย ปก Portfolioแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

แสดงความคิดเห็น

 • ตัวอย่าง Portfolio EP102

  ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP102 สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับแฟ้มสะสมผลง…
 • ตัวอย่าง Portfolio EP101

  ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP101 สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับแฟ้มสะสมผลง…
 • ตัวอย่าง Portfolio EP100

  ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP100 สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับแฟ้มสะสมผลง…
Load More In ตัวอย่าง Portfolio

Check Also

รวม Link รับสมัคร 20 มหาวิทยาลัยรอบ 1 Portfolio 

รวม Link รับสมัคร 20 มหาวิทยาลัยรอบ 1 Portfolio . ใครที่อยากสมัครรอบ Portfolio ลองมาดูระเบ…