Home ตัวอย่าง Portfolio ตัวอย่าง Portfolio EP07

ตัวอย่าง Portfolio EP07

11
82,941

ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP07

ตัวอย่าง ep7

สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับแฟ้มสะสมผลงานของน้อง First’s Naratip  เป็นตัวอย่าง Portfolio หรือ แฟ้มสะสมผลงาน ที่ทำออกมาได้ดูสะอาดตา เรียบง่าย ไม่ได้ออกแบบให้รกมากเกินไป แบบนี้จะทำให้คนที่เข้ามาอ่านแฟ้มสะสมผลงานของเรานั้นอ่านได้สะบายตามากยิ่งขึ้น และยิ่งทำให้อยากอ่านมากขึ้นครับ โดยรูปแบบเรียบง่ายแบบนี้เหมาะสำหรับ คณะที่เป็นทางการ เช่น แพทย์  ครุศาสตร์  วิศวะ ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลย ครับ ว่าจะสวยมากขนาดไหน

หน้าปก

คำนำ

สารบัญ ประัสติส่วนตัว ประวัติส่วนตัว2 การศึกษา ประวัติการศึกษา กิจกรรม กิจกรรม1 กิจกรรม2 กิจกรรม3 กิจกรรม4 กิจกรรม5 กิจกรรม6 กิจกรรม7 กิจกรรม8 กิจกรรม9 กิจกรรม10 กิจกรรม11 กิจกรรม12 กิจกรรม13 กิจกรรม14 กิจกรรม15 กิจกรรม16 กิจกรรม17 เกีบรติบัตร เกีบรติบัตร1 เกีบรติบัตร2 เกีบรติบัตร3 เกีบรติบัตร4 เกีบรติบัตร5 สุดท้าย

สวยไหม ครับกับ ตัวอย่าง Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) จากน้อง First’s Naratip ซึ่งทำได้ใช้ไอเดีย และความคิดสร้างสรรได้เต็มคะแนนเลยครับ  ใครสนใจที่จะส่ง ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงานก็สามารถส่งเข้ามาได้ครับที่ dekshowport@gmail.com                     .                                                                                                                                                                                                                             .

กดติดตามเพจ เพื่อรับข่าวการสมัคร & คลิปสอนทำPortfolio
ดูคลิปสอนทำ Portfolio : กดที่นี่เลย 
www.dekshowport.com

 

 

 

 • ส อ น ทำ P o r t f o l i o ( แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น ) เ ป็ น เ ว็ บ ส อ น ทำ P o r t f o l i o อ อ น ไ ล น์ ที่ ทุ ก ค น ส า ม า ร เ ขี ย น รู้ ไ ด้ แ ม้ ไ ม่ เ ค ย ทำ ม า ก่ อ น
 • แ น ะ นำ ใ ห้ ก ดติ ด ต า ม เ พ จ   เ ด็ ก โ ช ว พ อ ร์ ต   :   ส อ น ทำ P o r t f o l i o  โ ด ย เ ข้า ไ ป ที่ เ พ จ แ ล ะ เ ลื อ ก   ก ด ติ ด ต า ม   แ ล ะ เ ลื อ ก ตั้ ง ค่ า เ ป็ น เ ห็ น ก่ อ น เ ส ม อ
 • ถ้ า ช อ บ ส า ม า ร ถ ก ด แ ช ร์   แ ล ะ   ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม รื อ ค อ ม เ ม น ต์ ไ ด้ ด้ า น ล่ า ง
 • ส า ม า ร ถ ติ ช ม   ห รื อ   ข อ ใ ห้ ส อ น อ ะ ไ ร ไ ด้ ที่   อิ น บ๊ อ ก ด้ า น ข้ า ง

แสดงความคิดเห็น

 • ตัวอย่าง Portfolio EP102

  ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP102 สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับแฟ้มสะสมผลง…
 • ตัวอย่าง Portfolio EP101

  ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP101 สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับแฟ้มสะสมผลง…
 • ตัวอย่าง Portfolio EP100

  ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP100 สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับแฟ้มสะสมผลง…
Load More In ตัวอย่าง Portfolio

Check Also

คอร์ส Workshop Portfolio 2019

Workshop Portfolio 2019 งาน Workshop ที่จะปอกเปลือกการทำ Portfolio ยังไงให้ดี ถูกต้องและค…