Home ตัวอย่าง Portfolio ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP02

ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP02

0
22,040
ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน ep2 ปก

ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP02

01_ตัวอย่างPortfolio_EP2

สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับน้อง อิก กันนะครับจาก AllNew Kanut‎เป็นตัวอย่าง Portfolio หรือ แฟ้มสะสมผลงาน ที่มีแนวคิดและ ไอเดียแบบเรียบง่าย สบายตา น้อยๆ อ่านรู้เรื่อง ครับ และน้องก็ได้ทำการออกแบบ แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio น้อยๆ ดูมินิมิลยิ่งทำให้ ตัวอย่าง Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) มีความน่าสนใจมากขึ้น  ครับ  เรามาชมตัวอย่างงกันเลยดีกว่าครับ

 

02_ตัวอย่างPortfolio_EP2

03_ตัวอย่างPortfolio_EP2

04_ตัวอย่างPortfolio_EP2

05_ตัวอย่างPortfolio_EP2

06ตัวอย่างPortfolio_EP2

07ตัวอย่างPortfolio_EP2

08ตัวอย่างPortfolio_EP2

09ตัวอย่างPortfolio_EP2

10_ตัวอย่างPortfolio_EP2

11_ตัวอย่างPortfolio_EP2

12_ตัวอย่างPortfolio_EP2

13_ตัวอย่างPortfolio_EP2

14_ตัวอย่างPortfolio_EP2

15_ตัวอย่างPortfolio_EP2

16_ตัวอย่างPortfolio_EP2
17_ตัวอย่างPortfolio_EP2

18_ตัวอย่างPortfolio_EP2

19_ตัวอย่างPortfolio_EP2

20_ตัวอย่างPortfolio_EP2

 

 

จบไปอีกหนึงตัวครับ สำหรับ ตัวอย่าง Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) จากน้อง  AllNew Kanut   นะครับ ในรูปแบบเรียบง่ายและสบายตา มินิมอลๆ ทันสมัยแบบสมัยใหม่ครับ แลันอกจากนี้ ใครสนใจที่จะส่ง ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงานก็สามารถส่งเข้ามาได้ครับที่ dekshowport@gmail.com                     .                                                                                                                                                                                                                             .

กดติดตามเพจ เพื่อรับข่าวการสมัคร & คลิปสอนทำPortfolio
ดูคลิปสอนทำ Portfolio : กดที่นี่เลย 
www.dekshowport.com

 

bot2

 • ส อ น ทำ P o r t f o l i o ( แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น ) เ ป็ น เ ว็ บ ส อ น ทำ P o r t f o l i o อ อ น ไ ล น์ ที่ ทุ ก ค น ส า ม า ร เ ขี ย น รู้ ไ ด้ แ ม้ ไ ม่ เ ค ย ทำ ม า ก่ อ น
 • แ น ะ นำ ใ ห้ ก ดติ ด ต า ม เ พ จ   เ ด็ ก โ ช ว พ อ ร์ ต   :   ส อ น ทำ P o r t f o l i o  โ ด ย เ ข้า ไ ป ที่ เ พ จ แ ล ะ เ ลื อ ก   ก ด ติ ด ต า ม   แ ล ะ เ ลื อ ก ตั้ ง ค่ า เ ป็ น เ ห็ น ก่ อ น เ ส ม อ

แสดงความคิดเห็น

 • ตัวอย่าง Portfolio EP104

  แชร์เก็บไว้ทวีตเก็บไว้แสดงความคิดเห็น …
 • ตัวอย่าง Portfolio EP103

  แชร์เก็บไว้ทวีตเก็บไว้แสดงความคิดเห็น …
 • ตัวอย่าง Portfolio EP102

  ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP102 สวัสดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับแฟ้มสะสมผลง…
Load More In ตัวอย่าง Portfolio

Check Also

ตัวอย่าง Portfolio EP104

แชร์เก็บไว้ทวีตเก็บไว้แสดงความคิดเห็น …