Home ตัวอย่าง Portfolio ตัวอย่าง Portfolio(แฟ้มสะสมผลงาน) EP01

ตัวอย่าง Portfolio(แฟ้มสะสมผลงาน) EP01

2
15,646

ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน EP1

สดีครับ วันนี้พี่อะตอมจะพามารู้จักกับน้อง อิก กันนะครับจาก AIKQ Graphic&Production เป็นตัวอย่าง Portfolio หรือ แฟ้มสะสมผลงาน ที่มีแนวคิดและ ไอเดียมากจาก Facebook ครับ และน้องก็ได้ทำการออกแบบ แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio รูปเล่มแนวนอนประกอบกับเนื้อหาภายในนั้น มีการออกแบให้เหมือน Facebook ด้วยยิ่งทำให้ ตัวอย่าง Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) มีความน่าสนใจมากขึ้น  ครับ  เรามาชมตัวอย่างงกันเลยดีกว่าครับ

หน้าปกและปกหลัง

ประวัติส่วนตัว

ปกหลัง


ปกหน้า
เป็นยังไงกันบ้างครับกับ ตัวอย่าง Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) จากน้อง  อิก จาก AIKQ Graphic&Production  ซึ่งทำได้ใช้ไอเดีย และความคิดสร้างสรรได้เต็มคะแนนเลยครับ  ใครสนใจที่จะส่ง ตัวอย่าง Portfolio แฟ้มสะสมผลงานก็สามารถส่งเข้ามาได้ครับที่ dekshowport@gmail.com                     .                                                                                                                                                                                                                             .

กดติดตามเพจ เพื่อรับข่าวการสมัคร & คลิปสอนทำPortfolio
ดูคลิปสอนทำ Portfolio : กดที่นี่เลย 
www.dekshowport.com

 

 

bot2

 • ส อ น ทำ P o r t f o l i o ( แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น ) เ ป็ น เ ว็ บ ส อ น ทำ P o r t f o l i o อ อ น ไ ล น์ ที่ ทุ ก ค น ส า ม า ร เ ขี ย น รู้ ไ ด้ แ ม้ ไ ม่ เ ค ย ทำ ม า ก่ อ น
 • แ น ะ นำ ใ ห้ ก ดติ ด ต า ม เ พ จ   เ ด็ ก โ ช ว พ อ ร์ ต   :   ส อ น ทำ P o r t f o l i o  โ ด ย เ ข้า ไ ป ที่ เ พ จ แ ล ะ เ ลื อ ก   ก ด ติ ด ต า ม   แ ล ะ เ ลื อ ก ตั้ ง ค่ า เ ป็ น เ ห็ น ก่ อ น เ ส ม อ
 • ถ้ า ช อ บ ส า ม า ร ถ ก ด แ ช ร์   แ ล ะ   ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม รื อ ค อ ม เ ม น ต์ ไ ด้ ด้ า น ล่ า ง
 • ส า ม า ร ถ ติ ช ม   ห รื อ   ข อ ใ ห้ ส อ น อ ะ ไ ร ไ ด้ ที่   อิ น บ๊ อ ก ด้ า น ข้ า ง

แสดงความคิดเห็น

 • ตัวอย่าง Portfolio EP112

  ตัวอย่าง Portfolio EP112 จากน้อง ธัญพิสิษฐ์ คงคา ฟิวส์   ยื่นคณะศิลปกรรม ออกแบบการสื่อสาร …
 • ตัวอย่าง Portfolio EP111

  ตัวอย่าง Portfolio EP111 จากน้อง ชมพู่ รัตน์สุดา ยื่น คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหา…
 • ตัวอย่าง Portfolio EP108 (ติด มจพ.)

  ตัวอย่าง Portfolio EP108 จากน้อง อภินันท์ อำเบา (โน้ต) ติดที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม …
Load More In ตัวอย่าง Portfolio

Check Also

ตัวอย่าง Portfolio EP112

ตัวอย่าง Portfolio EP112 จากน้อง ธัญพิสิษฐ์ คงคา ฟิวส์   ยื่นคณะศิลปกรรม ออกแบบการสื่อสาร …