เอกสารที่ใช้สมัครรอบ Portfolio


เอ่าเพื่อนๆสมัคร Portfolio กันแล้ว เตรียมพร้อมให้ดี

รอบพอร์ต ตอนนี้ ราชภัฏเริ่มรับสมัครกันแล้ว ส่วนมหาลัยทั่วไป กันยายน – ตุลาคม จะเริ่มสมัครและส่งกันแล้วดังนั้น เตรียมเอกสารรอได้เลยเพราะบางครั้งเอกสารเหล่านี้ ขอกับโรงเรียนค่อนข้างนาน 5 – 7 วันเป็นอย่างต่ำ

Username / Password ใช้ login เข้าระบบเพื่อสมัครในรอบ Portfolio
รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีฟ้า (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
ใบ ปพ.1 เกรด 5 เทอม หรือ 4 เทอม
หนังสือรับรองจาก ครูที่ปรึกษา / ครูแนะแนว / ครูผู้สอน
ใช้ในโครงการที่สมัคร แต่ถ้าไม่ได้กำหนด แนะนำให้ใส่ร่วมไปในเล่มพอร์ตด้วย
หนังสือรับรอบจากโรงเรียน ใช้ในบางโครงการที่สมัคร
สำเนาบัตรประชาชน หากมีการเปลี่ยนชื่อ
เข้อมูลกรดเฉลี่ยรายวิชา ตามโครงการที่สมัคร บางโคตรการกำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ
แบบทดสอบที่คณะขอ
เป็นแบบทดสอบที่คณะกำหนดเพื่อให้คะแนนเพิ่มในรอบ Port รายบุคคล
คะแนนสอบ BMAT / IELST / TOFEL / CUTEP / TUGET / NETSAT / TOPIK / HSK /
ใช้ยื่นเพิ่มเติมในโครงการที่ต้องการคะแนนสอบเพื่อวัดความสามารถ
Portfolio ใช้ยื่นเพื่อประกอบการตัดสินใจรอบ Portfolio
กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ