สมัครรอบ Portfolio แต่ละคณะใช้เกรด เท่าไหร่?

 

มหาวิทยาลัยมหิดล (อ้างอิงปี66) เกรดขั้นต่ำ
ทันตะ 3.50
เทคนิคการแพทย์ 3.50
พยาบาล 3.00
แพทย์ รามาฯ 3.50
แพทย์ ศิริราช 3.50
เภสัช 3.50
วิทยาศาสตร์ 3.00
ศิลปศาสตร์ 3.00
เทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ 2.50
วิศวะ 3.00
กายภาพบำบัด 2.75
สัตวแพทย์ 3.50
สาธารณสุข 3.00

 

ม.ขอนแก่น (อ้างอิงปี66) เกรดขั้นต่ำ
เกษตร 2.75
เทคโนโลยี 2.75
วิศวะ 3.00
วิทยาศาสตร์ 2.50
ศึกษาศาตร์ 3.50
มนุษย์และสังคมศาสตร์ 3.00
พยาบาล 3.50
นิติศาสตร์ 3.00
เทคนิคการแพทย์ 3.80
สาธา 3.50
ทันตะ 3.00
บริหาร บัญชี 3.00
สัตวะ 3.50

 

ม.เชียงใหม่ (อ้างอิงปี66) เกรดขั้นต่ำ
วิศวะ 2.50
เกษตร 3.00
วิทยาศาสตร์ 3.25
มนุษย์ 2.00
รัฐศาสตร์ 3.50
วิจิตรศิลป์ 3.00
ศึกษาศาสตร์ 3.50
เศรษฐศาสตร์ 3.25
เทคนิคการแพทย์ 3.25
พยาบาล 3.50
เภสัช 3.75

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(อ้างอิงปี66)
เกรดขั้นต่ำ
ครุศาสตร์ 3.00
นิติศาสตร์ 2.50
พาณิช การบัญชี 3.25
จิตวิทยา 3.00
ศิลปกรรม 2.50
สัตวะ 3.25
อักษร 3.50
สหเวชศาสตร์ 3.00
วิศวะ 3.50
สถาปัตย์ 3.00
เภสัช 3.50
ทันตะ 3.75

 

ม.ศรีนครินทร์วิโรจ (อ้างอิงปี66) เกรดขั้นต่ำ
พลศึกษา 2.00
เศรษศาสตร์ 3.00
กายภาพบำบัด 3.50
เภสัช 2.50
ทันตะ 3.00
ศิลปกรรม 2.00
วิศวะ 2.50
แพทย์ 3.00
พยาบาล 3.00
ศิึกษาศาสตร์ 2.75
สังคมศาสตร์ 2.50
วิทยาศาสตร์ 2.50
มนุษย์ 2.00

 

ม.ธรรมศาสตร์ (อ้างอิงปี66) เกรดขั้นต่ำ
สถาปัตย์ 2.50
ศิลปศาสตร์ 2.75
พยาบาล 3.00
วิทยาศาสตร์ 3.00
สังคมสงเคราะห์ 3.00
รัฐศาสตร์ 3.75
วิศวะ 3.00
สหเวชศาสตร์ 3.00
บัญชี 2.50

 

ม.สารคาม (อ้างอิงปี66) เกรดขั้นต่ำ
มนุษย์ 2.00
วิทยาศาสตร์ 2.50
ศึกษาศาสตร์ 2.50
เภสัช 3.00
บัญชี 2.00
สาธา 3.50
ศิลปกรรม 2.00
แพทย์ 3.00
ท่องเที่ยวการโรงแรม 2.00
วิศวะ 2.00
การเมือง 2.50
ดุริยางค์ 2.50
นิติ 2.50
กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ