รวม Link สมัครรอบ PORT สมัครได้ทุกคณะ ครบทุกมหาลัย

อยากสมัครรอบพอร์ต .. ต้องสมัครกับมหาลัย พี่รวมช่องทางรับสมัครไว้ให้แล้ว ใช้ได้ทั้งรอบ Port และรอบอื่นๆ
.
โดยปกติทั่วไปแล้ว การสมัครรอบ PORT จะมีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้
.
ขั้นตอนการสมัครรอบ PORT
.
1.รู้จักคณะที่ตนเองจะสมัคร มหาลัยที่จะสมัคร
2.เข้าไปอ่านระเบียบการว่าต้องการอะไรบ้าง เข้าดูประกาศรับสมัครได้จากลิงค์ ด้านล่าง !!
3.เตรีมเอกการและ Portfolio ให้เรียบร้อย
4.ส่งเอกสารและ Portfolio
5.คะแนนสอบเพิ่มเติมเช่น BMAT / TOFEL / IELST / CU-TEP. / TU GET และ โจทย์ที่มหาลัยกำหนด ให้ส่งไปพร้อมกับเล่ม PORTFOLIO
6.ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์
7.สอบสัมภาษณ์
8.ประกาศผลรอบที่ 1 รอบ Portfolio
.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลิงค์สมัคร : http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/home.html
.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลิงค์สมัคร : https://www.ku.ac.th/th/community-home
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลิงค์สมัคร : https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/
.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลิงค์สมัคร : https://admissions.kku.ac.th/
.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลิงค์สมัคร : https://www.tuadmissions.in.th/
.
มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิงค์สมัคร : https://tcas.mahidol.ac.th/
.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลิงค์สมัคร : https://admission.swu.ac.th/admissions2/
.
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลิงค์สมัคร : https://www.admission.su.ac.th/
.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลิงค์สมัคร : https://entrance.psu.ac.th/
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลิงค์สมัคร : https://admission.kmutt.ac.th/apply/bachelor
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลิงค์สมัคร : https://www.admission.kmutnb.ac.th/
.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลิงค์สมัคร : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ลิงค์สมัคร : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/
.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลิงค์สมัคร : https://admission.msu.ac.th/
.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลิงค์สมัคร : http://www.entry.ubu.ac.th/new21/
.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลิงค์สมัคร : https://www.admission.nu.ac.th/
.
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลิงค์สมัคร : https://www.buu.ac.th/
.
มหาวิทยาลัยพะเยา
ลิงค์สมัคร : https://admission.up.ac.th/63/

 

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ