ตัวอย่าง Portfolio EP158

ตัวอย่าง Portfolio
พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้จากน้อง : Tumcial Atp
พอร์ตโฟลิโอเล่มนี้ได้ยื่นคณะ :
1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ สาขาครุศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
2.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ