ชื่อตัวย่อ ครบ27 มหาลัยดูให้ไว ได้ใช้แน่นอน

ชื่อตัวย่อ ครบ27 มหาลัยดูให้ไว ได้ใช้แน่นอน
ชื่อเต็ม ตัวย่อ ภาษาอังกฤษ ตัวย่อ ภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU จุฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TU มธ.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU มก.
มหาวิทยาลัยมหิดล MU ม.มหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร SU มศก.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWU มศว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี KMUTT มจธ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KMUTNB มจพ.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL สจล.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต SDU มสด.
มหาวิทยาลัยบูรพา BUU มบ.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง RU มร.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU มข.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUT มทส.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU มมส.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU มช.
มหาวิทยาลัยนเรศวร NU มน.
มหาวิทยาลัยพะเยา UP มพ.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU มฟล.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU มมจ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU ม.อ.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ BU มกท.
มหาวิทยาลัยรังสิต RSU มรส.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU มศป.
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต KBU มกบ.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU มธบ.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ AU มอช.
กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ