จะเข้าคณะแพทย์ ต้องเก่งวิชาอะไร เน้นอะไรบ้าง

วิชาพื้นฐาน ในระดับมัธยมที่ควรมีสำหรับใช้เรียนศึกษาต่อในคณะแพทย์ ระดับปริญญาตรี

คณะแพทย์โดยทั่วไปต้องการรากฐานที่แข็งแกร่งในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สําหรับการเข้าศึกษา. วิชาต่อไปนี้มักจะจําเป็นหรือแนะนําสําหรับนักเรียนที่จะเรียนในโรงเรียนมัธยมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับโรงเรียนแพทย์:

ชีววิทยา: นี่เป็นวิชาพื้นฐานสําหรับทุกคนที่สนใจในการแพทย์เนื่องจากให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตรวมถึงร่างกายมนุษย์
เคมี: เรื่องนี้เป็นรากฐานในแนวคิดทางเคมีรวมถึงโครงสร้างและพฤติกรรมของโมเลกุลปฏิกิริยาเคมีและคุณสมบัติของสสาร
ฟิสิกส์: วิชานี้เป็นรากฐานในกฎของฟิสิกส์รวมถึงกลศาสตร์อุณหพลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีความสําคัญต่อการทําความเข้าใจเทคโนโลยีทางการแพทย์มากมาย
คณิตศาสตร์: วิชานี้เป็นรากฐานในแคลคูลัสเรขาคณิตและสถิติซึ่งมีประโยชน์สําหรับการทําความเข้าใจแนวคิดทางการแพทย์มากมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ: หัวข้อนี้มีความสําคัญต่อการสื่อสารและการทําความเข้าใจวรรณกรรมทางการแพทย์ซึ่งมักตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

เป็นที่น่าสังเกตว่าวิชาที่แน่นอนที่จําเป็นอาจแตกต่างกันไประหว่างโรงเรียนแพทย์และหลักสูตร แต่สิ่งเหล่านี้เป็นวิชาที่จําเป็นที่สุดสําหรับนักเรียนที่จะเรียนในโรงเรียนมัธยมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับโรงเรียนแพทย์

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ