ค่าเทอมหมอ

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 252,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.chula.ac.th

2.มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 106,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : med.mahidol.ac.th

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 360,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.si.mahidol.ac.th

3.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 144,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.pcm.ac.th

4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 253,200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : web.reg.tu.ac.th

5.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 336,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.med.swu.ac.th

6.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 106,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.pccms.ac.th

7.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 216,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.md.kku.ac.th

8.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 240,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.vajira.ac.th

9.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ) : 5,940,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.reg.kmitl.ac.th

10.มหาวิทยาลัยรังสิต

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 3,300,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www2.rsu.ac.th

11.มหาวิทยาลัยบูรพา

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 192,750 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : reg.buu.ac.th

12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 490,700 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : im.sut.ac.th

13.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 504,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ubu.ac.th

14.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 240,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.cmu.ac.th

15.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 600,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.mfu.ac.th

16.มหาวิทยาลัยพะเยา

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 600,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.does.up.ac.th

17.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 336,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : medinfo.psu.ac.th

18.มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 240,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : med.nu.ac.th

19.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 480,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.med.msu.ac.th

20.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าเล่าเรียนต่อเทอม : 33,900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.wu.ac.th

21.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร : 276,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : med.pnu.ac.th

22.มหาวิทยาลัยสยาม

ค่าเล่าเรียนต่อเทอม : 250,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : siam.edu

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ