คณะแพทย์ใช้คะแนนอะไรบ้าง

คะแนนที่ใช้คือ วิชาเฉพาะ 30% (3 พาร์ต) และ A-LEVEL 7 วิชา 70% (ไทย, สังคม, อังกฤษ, คณิต, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)

สัดส่วนวิชาเฉพาะแพทย์ 30%

แบ่งเป็น 3 Part หลัก ๆ คือ
Part 1 เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล แนวข้อสอบคล้าย GAT
Part 2  IQ หรือเชาว์ปัญญา ความสามารถในการคำนวณ การจับใจความ เน้นไปที่คณิตศาสตร์เบื้องต้น อย่าง ตรรกศาสตร์ อนุกรม การจับคู่ ความสัมพันธ์ ฯลฯ และแนวภาษาไทยที่เป็นรูปแบบบทความ ให้อ่านเพื่อจับใจความ แล้ววิเคราะห์
Part 3 จริยธรรมแพทย์ เน้นไปเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

สัดส่วน 7 วิชาสามัญ 70%

แต่ละวิชามีค่าน้ำหนักไม่เท่ากัน และที่สำคัญแต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 30 คะแนนด้วยนะ
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ให้น้ำหนัก 40%
คณิตศาสตร์ 1 ให้น้ำหนัก 20%
ภาษาอังกฤษ ให้น้ำหนัก 20%
ภาษาไทย ให้น้ำหนัก 10%
สังคมศึกษา ให้น้ำหนัก 10%

กดแชร์ ไว้อ่านอีกรอบ